REGULAMIN WYNAJMU WARSAW FOODS STUDIO

§1

 • Właścicielem i podmiotem zarządzającym Studiem fotograficznym “Warsaw Foods Studio” jest Warsaw Studios Grzegorz Klukowski, ul. Trylogii 22, 01-982 Warszawa, NIP: 118-178-26-55 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
 • Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu Studia określane są mianem Najemcy.
 • Głównym przeznaczeniem Studia jest jego wynajem na realizację sesji zdjęciowych, nagrań video, a także w sytuacjach wyjątkowych jako miejsce na event.
 • Studio dostępne jest do wynajmów 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

§2

 • 1. Rezerwacji dokonuje się drogą mailową na adres: grzegorz@warsawfoods.com i uznaje za potwierdzoną z chwilą otrzymania potwierdzenia wynajmu przez Wynajmującego określającego warunki najmu.
 • 2. Przez cały czas wynajmu dla bezpieczeństwa jak i pomocy dla Najemcy obecny jest asystent studia. Nie przeszkadza on w realizacji usługi wynajmu.

§3

 •  Cena bazowa: 2500,00 zł netto sesje zdjęciowe, 3000,00 zł netto produkcje filmowe – za 10 h użytkowania studia
 • Nadgodziny liczone są za każdą rozpoczętą godzinę po zakończeniu 10h i są liczone następująco: 1 godzina: 10% ; 2 godzina: 10% ;           3 godzina: 15% ; 4 godzina: 20% ; 5 godzina: 25%
 • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego czasu wynajmu 2 dni przed terminem wynajmu, pobierane jest 50% odpłatności za najem.
 • W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego czasu wynajmu 1 dzień przed terminem wynajmu lub w dniu wynajmu, pobierane jest 100% odpłatności za najem.
 • Płatność dokonywana jest przez Najemcę na podstawie faktury wystawianej przez Wynajmującego – przelewem na jego na konto bankowe lub gotówką w dniu rozpoczęcia najmu studia.
 • Płatności należy dokonać nie później niż 14 dni po wystawieniu faktury. 
 • Za dodatkową opłatą Najemca ma możliwość skorzystać z opcji sprzętu, w tym ceramiki dostępnych w Studio: https://www.warsawfoodsstudio.com/sprzet

§4

 • Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu.
 • Najemca zobowiązuje się do rekompensaty ew. szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu, w tym: uszkodzenie blatu kuchennego – 8000,00 zł netto, za stłuczenia: szklanki – 50,00 zł netto, talerza – 100,00 zł netto, ceramiki specjalnej – 300,00 zł netto. Uszkodzenia ścian, podłogi i innych elementów stałych Studia - wycena szkód będzie miała miejsce po konsultacji z Wykonawcą.
 • Wynajmujący nie odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w Studio w trakcie najmu.
 •  Pomieszczenie i wyposażenie Studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem najmu.

§5

 • Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie.
 •  Wykorzystanie Studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

§6

 • Najemca rezerwując Studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu Warsaw Foods Studio” oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.10.2021 roku.
 • Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
 • Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.
Using Format